Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Notulen/ verslag

Notulen/ verslag

Verslag bestuurs /algemene leden vergadering

Algemene Ledenvergadering 2021

(Aanpak) Algemene Ledenvergadering Bernardus seizoen 2020/2021

Inleiding

In deze coronatijd met de aangescherpte maatregelen die de regering heeft genomen, heeft het bestuur zich helaas wederom de vraag gesteld hoe de Algemene Ledenvergadering (ALV) in 2021 georganiseerd moet worden.
Wij hadden gehoopt u op 29-11-2021 te zien. In de statuten is geregeld, dat de ALV uiterlijk een half jaar na afsluiting van het seizoen moet zijn gehouden. De uiterste datum is dus 31-12-2021. Daarbij hebben we thans te maken met de maatregelen, dat sportkantines gesloten moeten blijven vanaf 17.00 uur en dat bijeenkomsten beperkt zijn door de minstens anderhalve meter afstand van elkaar.

Het houden van de ALV op de bekende wijze is daardoor helaas niet mogelijk. Zoeken van een andere locatie is geen optie. Het houden van een digitale vergadering betekent dat leden, die niet beschikken over de daarvoor benodigde apparatuur, hun stem niet kunnen laten horen.

Het bestuur heeft daarom wederom gekozen voor een schriftelijke procedure voor het houden van de ALV 2021, identiek aan 2020. Wellicht is dat een wat omslachtige procedure, maar daardoor kunnen wel alle leden meedoen en voldoen wij aan onze statutaire verplichting.

Wederom was het verslagjaar een uitzonderlijke tijd. Als bestuur zijn wij zeer dankbaar voor alle steun en begrip die wij van de leden (hebben mogen) ontvangen. Samen slaan we ons door deze Corona crisis heen. Daarom heeft het bestuur besloten de contributie dit jaar wederom niet te verhogen en niet te indexeren.
Wij spreken de vurige wens uit dat u de club ook blijft ondersteunen met uw lidmaatschap!

Agenda van de ALV 2021

We hanteren een verkorte agenda in 2021 in vergelijking met vorige jaren, waarop de volgende punten staan identiek aan de procedure zoals december 2020.

1          Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 2020.

2          Goedkeuring van de financiële stukken.

2.1       Staat van baten en lasten over het boekjaar 2020-2021 en de balans per 30-6-2021.

2.2       Goedkeuring van de begroting voor het boekjaar 2021-2022.

3          Bestuursverkiezing.

4          Vragen vanuit de leden.

Procedures voor de behandeling van de agendapunten

1          Verslag van de Algemene Ledenvergadering van december 2020.

Het verslag van de ALV van 2020 is als bijlage bij dit stuk gevoegd. Heb je opmerkingen/ aanvullingen op het verslag, stuur deze dan voor 15 december naar de secretaris: secretaris@bernardus.nl . Heb je geen internet, stuur je opmerkingen dan naar SV Bernardus p/a Rijndijk 63 2394 AC Hazerswoude-Rijndijk.

Het bestuur zal de opmerkingen beoordelen, verwerken en indien noodzakelijk beantwoorden.

De definitieve versie van het verslag van seizoen 2020/2021 zal voor 31-12-2021 op de website van Bernardus worden geplaatst.

2          Goedkeuring van de financiële stukken.

2.1 Staat van baten en lasten over het boekjaar 2020-2021 en de balans per 30-6-2021,

Het boekjaar 2020/2021 hebben we afgesloten met een positief resultaat van € 409, -.

Wij begonnen het seizoen sterk. Met een goede omzet. Alleen heeft Corona wederom al ver voor de winterstop ervoor gezorgd, dat de kantine-omzet geheel is ingezakt en extra maatregelen nodig waren. Door strak op de kosten te sturen en diverse steunmaatregelen aan te vragen hebben we het boekjaar toch nog af kunnen sluiten met een klein positief resultaat.

Onder de vaste activa heeft Bernardus geïnvesteerd in de kleding voor onze jeugd, waardoor deze post bijna verdubbeld is.
Daarnaast zijn onze liquide middelen aan de Activa zijde toegenomen met € 36.074, -.
Deze toename is te danken aan de ontvangst van subsidies, die 1 op 1 op de spaarrekening van Bernardus zijn geplaatst.
Tegenover deze middelen staat aan de passiva zijde de genomen voorzieningen ten behoeve van het onderhoud van ons complex. De kortlopende schulden zijn (niet noemenswaardig0 met slechts € 1.905, - toegenomen.

Wij prijzen ons gelukkig dat wij er financieel sterk voor stonden en blijven staan om onze club in deze moeilijke tijden overeind te houden.
De kascontrole heeft inmiddels plaatsgevonden op 15 november 2021 en is akkoord bevonden.

2.2       Goedkeuring van de begroting voor het boekjaar 2021-2022.

Voorspellen hoe het seizoen 2021/2022 zal gaan lopen blijft heel lastig in verband met Corona. Bij het opstellen van de begroting zijn we ervan uitgaan, dat de kantine aanmerkelijk meer open is dan vorig boekjaar. Ten tijde van de ALV heeft Corona wederom toegeslagen en mag onze kantine helaas nog beperkt open.
Hier zullen hopelijk wederom extra steunmaatregelen vanuit de overheid voor komen.
Verder verwachten we dat de andere inkomsten redelijk stabiel kunnen blijven.
Het belangrijkste is wij dat heel kritisch naar onze kosten blijven kijken. Met deze veronderstellingen komen we dan met € 300,- net positief uit.

Voor de behandeling van de twee financiële stukken hanteren we dezelfde procedure.

De financiële stukken kunnen tot 15 december 2021 bij de penningmeester van Bernardus worden opgevraagd: secretaris@bernardus.nl. Heb je geen internet, stuur je verzoek dan naar SV Bernardus p/a Rijndijk 63 2394 AC Hazerswoude-Rijndijk.

Heb je vragen/ opmerkingen over deze stukken, dan kun je deze voor 15 december 2021 sturen naar secretaris@bernardus.nl. Heb je geen internet, stuur je opmerkingen dan naar SV Bernardus p/a Rijndijk 63 2394 AC Hazerswoude-Rijndijk.

Het bestuur zal de opmerkingen beoordelen en eventueel verwerken. Het bestuur meldt uiterlijk 15 december 2021 op de site, hoe zij met de vragen/ opmerkingen omgaat.

Vervolgens vraagt het bestuur of je in kunt stemmen met de financiële stukken. Kun je instemmen met de stukken, dan hoef je dat nog niet expliciet te melden.

Kun je niet instemmen, meldt dan expliciet waarom niet voor 23 december 2021 aan de secretaris: secretaris@bernardus.nl of meldt dat schriftelijk bij SV Bernardus p/a Rijndijk 63 2394 AC Hazerswoude-Rijndijk als je geen internet hebt.

Op basis van het aantal eventuele tegenstemmers zal het bestuur bepalen hoe we de stemprocedure verder inrichten.

3          Bestuursverkiezing.

Binnen het bestuur heeft Norbert Jansen het penningmeesterschap gedurende boekjaar 2020-2021 waargenomen. Het bestuur is hem daar erkentelijk voor.
Anthony Blom heeft de PR commissie over genomen van Monique Hoekstra en maakt deel

Samenvattend ziet het plaatje er als volgt uit.

Voorzitter                   :           Dick Straathof

Penningmeester          :           vacant

Secretaris                    :           Ralph Wesselingh

Jeugdvoorzitter          :           Ed Roelandse

WTC                          :           Norbert de Jong

Kantinecommissie      :           John van der Haas (aftredend per 30-06-2022 – niet herkiesbaar)

PR                              :           Anthony Blom

Coto                            :           vacantVanuit de leden kunnen tegenkandidaten worden aangemeld.
Als er tegenkandidaten zijn, dan dienen zij voor 15 december bij de secretaris te zijn aangemeld: secretaris@bernardus.nl.
In de statuten is daarover het volgende geregeld.

Kandidaatstelling geschiedt door het bestuur dan wel door ten minste vijf

leden. Het huishoudelijk reglement ter zake luidt: “een kandidaatstelling door

leden dient schriftelijk te gebeuren. Het dient vergezeld te gaan met een

verklaring van de kandidaat dat hij/zij een eventuele benoeming zal aanvaarden.

Voor 15 december 2021 bepaalt het bestuur de verdere procedure en zet deze uiterlijk 31 december 2021 op de site.

4          Vragen vanuit de leden.

Helaas kan met de huidige methode het bestuur geen rondvraag houden. Wij willen onze leden natuurlijk de gelegenheid geven om vragen te kunnen stellen.
Heb je iets, stuur je vraag dan voor 15 december 2021 naar de secretaris van Bernardus: secretaris@bernardus.nl. Heb je geen internet, stuur je vraag dan naar SV Bernardus p/a Rijndijk 63 2394 AC Hazerswoude-Rijndijk.

Het bestuur zal de vragen en de antwoorden uiterlijk 31 december 2021 terugkoppelen aan de desbetreffende vragensteller(s).

5          Benoeming Kascommissie.

De kascontrole commissie bestond uit Wim Vonk en Jos van der Zon. Zij hebben dit jaar de kascontrole uitgevoerd op 15 November 2021. Wim Vonk is aftredend. Kaspar Scheltema was reserve.

Het bestuur doet een oproep zich aan te melden als reserve voor volgend jaar?
Neemt u contact op met de secretaris (secretaris@bernardus.nl)

Tot slot

De wijze waarop de ALV dit jaar vorm wordt gegeven, verschilt wederom sterk ten opzichte van het verleden.
In overeenstemming met de statuten en de voorwaarden van de KNVB kunnen wij op deze wijze wel de (verplichte) ALV voltooien.

De voortgang van de procedure ALV 2021 vermelden we regelmatig op de website. Check daar de stand van zaken. We hopen volgend jaar weer gewoon de ALV in de kantine te kunnen houden.

Heb je geen internet en wil je tijdens de uitvoering van de procedures van de ALV op de hoogte blijven van de voortgang, stuur dat verzoek dan voor 15 december naar SV Bernardus p/a Rijndijk 63 2394 AC Hazerswoude-Rijndijk. Vermeld daarbij je adres en telefoonnummer.

Met vriendelijke groet,

Dick Straathof.

---------------------------

 

 
  Datum  
Bestuursvergadering juni 2021

Download het verslag

Bestuursvergadering mei 2021 Download het verslag
Bestuursvergadering mrt 2021 Download  het verslag 
Bestuursvergadering feb 2021 Download het verslag
Bestuursvergadering jan 2021 Download het verslag
Bestuursvergadering feb- 2020 Download het verslag
Bestuursvergadering jan- 2020 Download het verslag
Bestuursvergadering  nov-2019 Download het verslag
Algemene ledenvergadering okt- 2019 Download het verslag
Extra ledenvergadering  jun- 2019 Download het verslag
Bestuursvergadering  dec- 2018 Download het verslag

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!